Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального планування території с. Молодецьке

УКРАЇНА

МОЛОДЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна,1, с. Молодецьке, 20146, тел.: (04748) 71-5-31, тел./факс (04748) 71-5-42

                                                                                              e-mail: molodetska.rada@ukr.net, код ЄДРПОУ 25659846

 

 від  03.12. 2019 р. № 614

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Генерального планування території с. Молодецьке

Маньківського району Черкаської області

 

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Молодецька сільська рада (20146, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Молодецьке, вул. Центральна, буд. 1).

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю “КАЙЛАС АЕРО” (04112, м. Київ, вул. Івана Гонти, ЗА, офіс 509).

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села.

Генеральний план розроблений відповідно до діючих Державних будівельних норм України ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №193 від 14.08.2015 «Про затвердження Переліку класів об'єктів містобудівного кадастру», а також інших нормативних документів.

Для складання плану існуючого використання території були задіяні графічні матеріали надані селищною радою.

При виконанні проекту були використані дані топографічного знімання території у масштабі 1:2000 у державній геодезичній системі координат УСК-2000, виконані ТОВ «Кайлас Аеро» у 2018 році; дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності; дані Молодецької сільської ради про розвиток господарства села, наявність житлового фонду; пропозиції органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на місцях та окремих служб щодо соціально- економічного та територіального розвитку села; інші документи та матеріали, надані сільською радою.

При розробці проекту Генерального плану враховані:

- проект «Схема планування території Черкаської області» розроблений ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.Білоконя, затверджений у 2002 році;

- схема планування території Маньківського району була розроблена у 1986 році;

- технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Молодецьке Маньківсського району Черкаської області, розроблена ДП « Черкаським Науково-Дослідним та Проектним Інститутом Землеустрою».

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Генеральним планом села Молодецьке визначено:

- основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;

- перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;

- території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;

- пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;

- організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі, напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;

- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Основні показники генерального плану села Молодецьке відповідно до завдання розраховані на двадцятирічний період до 01.01.2038 року.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села. Необхідність розробки генерального плану також обумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічному розвитку країни.

Генеральний план розроблено з урахуванням даних Державного земельного кадастру на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК- 2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

Генеральний план виконано у відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», та Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України No193 від 14.08.2015 «Про затвердження Переліку класів об`єктів містобудівного кадастру», а також інших нормативних документів.

Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території селища, а також при використанні землі в проектних межах села.

Говорячи про фактори, що потенційно обмежують розвиток населеного пункту Молодецьке, слід зазначити, що існуюча планувальна структура села вимагає прийняття проектних рішень для її нормального функціонування. Аналізуючи, з точки зору планувальної організації, територію проектування, можна виявити її проблеми та конфліктні зони, які вирішено при розробці генерального плану розвитку села Молодецьке.

До них відносяться:

–  проходження магістрального газопроводу біля північної частини населеного пункту;

–  недорозвиненість вулично-дорожньої мережі;

–  наявність підтоплюваних територій;

–  наявність водних об’єктів, що створюють додаткові обмеження освоєння територій 
населеного пункту під житлове та інші види будівництва;

–  наявність в структурі села кладовища, від якого не дотриманий санітарний розрив;

–  недорозвиненість інженерних мереж;

–  наявність промислово-комунальної забудови поза межами села Молодецьке;

 •  невпорядкованість промислових територій та наявність деградованих. 


Територія, охоплена генеральним планом має значний містобудівний потенціал та характеризується сприятливими умовами містобудівного освоєння, проте потребує вирішення низки проблем перерахованих вище.

Передумовою для розвитку планувальної структури села стала гостра необхідність у зміні балансу території у бік резервування її під житлове будівництво для існуючого та нового населення. В межі населеного пункту пропонується включити 123 га, з яких 43 га під існуючими виробничими територіями, що межують з селом та 25 га під сільськогосподарськими територіями, 27 га під проектною житлово-громадською зоною. Решта, що склала 28 га, - під проектними вулицями та дорогами, водними об’єктами та проектними зеленими насадженнями спеціального призначення, що не нормуються.

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон:

- зона житлово- громадської забудови;

- зона забудови виробничого призначення;

- зона рекреаційного призначення.

 

Розвиток зони житлової забудови для розселення нової кількості населення та бажаючих отримати земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва в генеральному плані намічений на 96 ділянках: в існуючих межах на площі 24 га за рахунок городів та інших незабудованих територій.

Площа сельбищної зони на розрахунковий період складе орієнтовно 417 га, з яких 393 га під існуючої та 24 га під проектної забудови.

Розвиток зони громадської забудови села генеральним планом передбачено шляхом продовження формування загальносільського центру на вільних від забудови ділянках, переважно вздовж головних вулиць.

Розвиток промислово-складської зони села для забезпечення виробничих потреб населення, проектом пропонується реалізувати за рахунок приєднання в межі села сформованих зон промислово-виробничих і комунально-складських об’єктів, що сконцентровані, в основному, в північно-західній частині населеного пункту по вул. Мічуріна (близько 38,5 га), та в районі вул. Заводська (близько 4,3га). Генеральним планом пропонується трансформація території колишньої свиноферми в комплекс підприємств з первинної переробки місцевої сільськогосподарської продукції. Також планується збільшити існуючу зону сільськогосподарських підпри’ємств за рахунок земель Молодецької сільської ради шляхом включення до меж села територї орієнтовною площею в 25,1 га. На даних ділянках пропонується організація тепличних господарств, фермерських господарств, тощо.

Зона об’єктів природно – заповідного фонду в с. Молодецьке облікується гідрологічний заказник місцевого значення «Мартинів» загальною площею 8,7га земель водного фонду по Молодецькій сільській раді, що розташований по вул.Шевченка.

В існуючих межах с. Молодецьке розташоване одне кладовище традиційного поховання за адресою вул. Ватутіна, загальною площею фактично 4,4 га. При розрахунковій чисельності населення у 1,8 тис. осіб необхідна територія кладовища повинна становити 0,2 га. Запропонована під розміщення нового проектного кладовища ділянка по вул. Мічуріна в північно-західній частині села площею задовольняє цю потребу понаднормово. Нова житлова забудова в межах СЗЗ проектного кладовища не передбачається.

Окрім того, проектом передбачено реконструкцію існуючих вулиць, з доведенням елементів їх поперечного профілю до нормативних, а також заміну або влаштування твердого покриття. Креслення типових поперечних профілів існуючих та проектних вулиць на проектний етап надаються у складі проекту.

Основні заходи щодо організації водовідведення:

–  будівництво мереж централізованої системи каналізації.

–  будівництво каналізаційних насосних станцій (8 одиниці).

–  будівництво каналізаційних очисних споруд з повним біологічним очищенням.

–  повне обладнання житлового фонду системою водовідведення.

–  створення виробничої бази, удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровiдно-каналiзацiйного господарства.

 

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем та впливом на навколишнє природнє середовище запланованих заходів в с. Молодецьке.

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, з якими стикається селище Молодецьке, є:

 1. Атмосферне повітря
 • основними джерелами забруднення є пересувні (автотранспорт), промислові та сільскогосподарські підприємства.
 1. Водні ресурси
 • відсутність централізованого водопостачання у частини селища;
 • відсутність централізованого каналізування у населення садибної забудови;
 • відсутність очисних споруд дощових стоків, що призводить до забруднення водойм;
 • забруднення русел водойм;
 • наявність підтоплювальних територій;
 • відсутність затвердженої проектної документації по визначенню та встановленню водоохоронних зон та прибережних водозахисних смуг вздовж відкритих водойм на території району, включаючи природно-заповідний фонд.

 

 1. Земельні ресурси
  • забруднення грунтів придорожньої території;
  • в майбутньому порушення та забруднення грунтового покриву в наслідок будівництва та прокладання каналізації та водопроводу;
  • наявність ділянок з порушеними територіями (порожнистості, зриті ділянки);
  • наявність стихійних звалищ на території села;
  • наявність діючого кладовища, від якого не дотриманий санітарний розрив.

 

 1. Здоров’я населення
  • в с. Молодецьке на даний час відсутні деякі об’єкти соціально-гарантованого мінімуму обслуговування населення, а саме: лікарня, поліклініка;
 2. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд
 • застаріла та не повна інформація щодо об’єктів ПЗФ
 • відсутність закріплених на місцевості меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • не цільове використання рекреаційних, заповідних та водоохоронних земель.

 

 1. Поводження з відходами
  • наявність несанкціонованих сміттєзвалищ;
  • незадовільний рівень централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ
  • незадовільна організація планової очистки по збору та своєчасному видаленню відходів на сміттєзвалища

 

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генерального планування території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад та місцевих адміністрацій, а саме: Комплексна програма охорони довкілля Маньківського району на 2013-2018 рр., Регіональна екологічна програма «Екологія 2016-2020»; Схема планування території Черкаської області; Програма «Питна вода Маньківщини» на 2006-2020 роки; Комплексна програма поводження з відходами у Черкаської області на 2018-2021 роки.

 

 

 

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Серед основних факторів впливу та наслідків, пов’язаних із виконанням Генерального планування території, наступні:

 • здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • будівництво та реконструкція централізованої системи каналізування та влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;
 • проведення  протипаводкових заходів;
 • затвердження проектної документації по визначенню та встановленню водоохоронних зон та прибережних водозахисних смуг вздовж відкритих водойм на території області, включаючи природно-заповідний фонд;
 • вдосконалення та подальший розвиток транспортної мережі населеного пункту: реконструкція існуючих вулиць з покращенням технічних характеристик, забезпечення протишумового захисту від вуличного транспорту шляхом дотримання нормативних санітарних розривів до житла, шумозахисного озеленення придорожніх смуг, планувальної орієнтації будинків, застосування конструктивних заходів (вікна, стіни тощо);
 • ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ та запобігання утворенню нових, рекультивація стихійних сміттєзвалищ;
 • закриття діючого кладовища, що вичерпало свої територіальні ресурси, та заборона підхоронення в його межах з метою зменшення СЗЗ; подальше упорядкування відповідно вимог ДСанПіН 2.2.2.028-98, обов’язкове дотримання СЗЗ до житлової забудови при відведенні нових ділянок під кладовище.

 

б) для територій з природоохоронним статусом:

В адміністративних межах Молодецької сільскої ради облікується гідрологічний заказник місцевого значення «Мартинів» загальною площею 8,7га земель водного фонду по Молодецькій сільській раді, що розташований по вул.Шевченка. Межі водоохоронної зони, нормативні розміри прибережних захисних смуг та перелік обмежень господарської діяльності в прибережних захисних смугах встановлюються згідно із вимогами ст.ст. 88, 89 Водного та 60, 61 Земельного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 No 486 "Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них".

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проекті рішення документа державного планування не мають впливу на  транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті стратегічної екологічної оцінки Генерального планування території села Молодецьке Маньківського району Черкаської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • лабораторні дослідження стану довкілля,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Таблиця 1

Цілі охорони довкілля

 відносно виявлених екологічних проблем території

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та промислових та сільскогосподарських підприємства.

 

Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

У якості потенційних забруднювачів повітря населеного пункту розглядається котельні.

Рішення генплану враховують джерела та зони їх впливу з точки зору екологічно спрямованої планувальної організації території. Передбачається інтенсивне озеленення, упорядкування санітарно-захисних зон від сільськогосподарських та промислових та комунальних об’єктів.

Будівництво екологічно прийнятних та ефективних комунальних систем та об’єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження;

Коригування транспортної схеми, покращення дорожнього покриття сільської вуличної мережі;

Здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Водні ресурси

Відсутність централізованого водопостачання у частині селища.

Відсутність централізованого каналізування у частині селища.

Відсутність очисних споруд дощових стоків.

наявність підтоплювальних територій;

Забруднення русел водойм.

Відсутність затвердженої проектної документації по визначенню та встановленню водоохоронних зон та прибережних водозахисних смуг вздовж відкритих водойм на території області, включаючи природно-заповідний фонд.

 

Забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості.

Будівництво водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

Для очищення господарсько-побутових стоків передбачається будівництво централізованої системи каналізування з подальшим скиданням стоків на очисні споруди за межами селища.

Затвердити проектну документацію по визначенню та встановленню водоохоронних зон та прибережних водозахисних смуг вздовж відкритих водойм на території області, включаючи природно-заповідний фонд;

Дотримання вимог до режимів господарської діяльності визначених ВКУ у межах прибережної захисної смуги та водоохоронної зони водних об’єктів населеного пункту;

Земельні ресурси

Забруднення грунтів придорожньої території;

В майбутньому порушення та забруднення грунтового покриву в наслідок будівництва та прокладання каналізації та водопроводу;

Наявність ділянок з порушеними територіями (порожнистості, зриті ділянки);

Наявність стихійних звалищ на території села;

Наявність діючого кладовища, від якого не дотриманий санітарний розрив.

 

Зменшення впливу забруднення автотранспортом грунтів шляхом реконструкції і будівництва доріг, впорядкування вулично-дорожньої мережі та додержання природоохоронних норм під час будування нових автошляхів.

Порушені території підлягають проведенню на них рекультивації

Передбачається дотримання санітарно-захисних зон від сільськогосподарських та промислових об’єктів.

Закриття діючого кладовища, що вичерпало свої територіальні ресурси.

Лісові ресурси та природно-заповідний фонд

Застаріла та не повна інформація щодо об’єктів ПЗФ.

Відсутність закріплених на місцевості меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Не цільове використання рекреаційних, заповідних та водоохоронних земель.

 

Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду.

Створення лісових захисних насаджень на еродованих землях, вздовж водних об’єктів, СЗЗ та полезахисних смуг.

Поводження з відходами

Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ.

Незадовільний рівень централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ.

Незадовільна організація планової очистки по збору та своєчасному видаленню відходів на сміттєзвалища.

Розвиток інфраструктури збирання та перевезення ТПВ; створення потужностей з обробки та переробки відходів.

Ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ та запобігання утворенню нових, рекультивація стихійних сміттєзвалищ.

100% охоплення сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, реалізація програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити на 30- 50% обсяг вивозу твердих побутових відходів

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України)

Обсяг та зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у с. Молодецьке Маньківського району Черкаської області.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Молодецька сільська рада (20146, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Молодецьке, вул. Центральна, буд. 1).

 

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального планування території села Молодецьке Маньківського району Черкаської області (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

Сільський голова                        __________________            О.В. Баранюк

 

                                      М.П.